Extended Warranty Activation

* Extended Warranty Activation – Country Selection
Please complete a short survey to activate your extended warranty. It only takes a few minutes and your responses will be kept confidential.

To begin, please click on your country below:

Bangladesh Cambodia
India   Laos
Malaysia   Myanmar
Pakistan   Philippines
Singapore   Srilanka
Harap selesaikan survei singkat untuk mengaktifkan perpanjangan garansi. Survei hanya memerlukan waktu beberapa menit dan jawaban Anda akan dirahasiakan.

Untuk memulai, Untuk memulai, klik negara Anda di bawah ini:

Indonesia
Indonesia - English
完成一个简短的调查问卷,就可激活您的延长保修期。整个过程只需要几分钟,并且您的回答内容将被严格保密。

请在下方点击对应的国家或地区,开始填写问卷:

中华人民共和国
China - English
請填寫簡短的問卷,以啟動延長保固。這只會花您幾分鐘的時間,所有回答均會保密.

請在下方點選您所屬的國家,開始填寫問卷:

臺灣
Taiwan - English
โปรดตอบแบบสอบถามสั้นๆ นี้เพื่อเริ่มต้นต่ออายุการรับประกัน การตอบคำถามจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที และคำตอบของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ.

กรุณาคลิกที่ประเทศของคุณด้านล่างนี้เพื่อเริ่มตอบแบบสอบถาม:

Thailand
Thailand - English
Vui lòng dành ra vài phút hoàn tất bản khảo sát ngắn sau đây để kích hoạt gia hạn bảo hành. Câu trả lời của quý khách sẽ được giữ kín.

Để bắt đầu, xin nhấp chọn quốc gia từ danh sách:


Việt Nam
Vietnam - English
請填寫簡短的問卷,以啟動延長保固。這只會花您幾分鐘的時間,所有回答均會保密.

請在下方點選您所屬的國家,開始填寫問卷:

香港
Hong Kong - English

By completing and submitting this form to HP you acknowledge and consent to HP’s collection and use of your personal information in accordance with HP’s Privacy Statement.